Kontakt

Kna­ben­chor Unser Lie­ben Frauen Bre­men
Unser Lie­ben Frauen Kirch­hof 27
28195 Bre­men
Tel.: 0421-3303111
Fax: 0421-3303129
kna­ben­chor@kir­che-bre­men.de

Lei­tung: Ulrich Kai­ser

Kir­chen­mu­sik­büro, Büro Freun­des­kreis: Chris­tiane Czech

5er-Rat, Adjunk­ten: Jakob Ger­ken (Prä­fekt), Kolja Riech­mann, Elias Wahba, Chris­tian Kor­ham­mer, Vin­cent Sex­troh

Eltern­bei­rat: Ste­fa­nie von Bar­gen, Ralf Gott­schalk

Konto: Spar­kasse in Bre­men
IBAN: DE39 2905 0101 0001 7035 29